Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden De RaetGever Advocatuur (2020)

Op de dienstverlening van De RaetGever zijn de algemene voorwaarden van De RaetGever Advocatuur van toepassing. Deze algemene voorwaarden vindt u hierna en kunnen op verzoek worden toegezonden.

Algemene voorwaarden DE RAETGEVER ADVOCATUUR 2020

Toepasselijkheid
1. De RaetGever Advocatuur is een eenmanszaak, ingeschreven onder KvK-nummer 27349662. Deze eenmanszaak is geregistreerd op naam van Fijma Advocaat te Boxmeer, handelend onder de naam De RaetGever Advocatuur.

  1. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede toepasselijk op de eigenaar van de eenmanszaak binnen De RaetGever Advocatuur en degenen die bij De RaetGever Advocatuur in loondienst werkzaam zijn.
    3. De RaetGever Advocatuur zal optreden als opdrachtnemer.
  2. Op alle opdrachten, waaronder vervolgopdrachten, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  3. Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst (van opdracht) met opdrachtnemer heeft gesloten.
    6. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid
7. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door diens beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de opdrachtnemer met wie opdrachtgever heeft gecontracteerd, met uitsluiting van de andere hiervoor genoemde partijen. Alle medewerkers van opdrachtnemer komt het recht toe ook zelf een beroep te doen jegens opdrachtgever op deze clausule.
8. Indien bij de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer, zo nodig in overleg met opdrachtgever(s), derden worden ingeschakeld, aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden. Opdrachtnemer is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
9. De kosten verbonden aan het inschakelen van derden, komen voor rekening van opdrachtgever, welke kosten door opdrachtgever op eerste verzoek van opdrachtnemer aan opdrachtnemer zullen worden voldaan.
10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdragingen van opdrachtnemer.

Honorarium, kosten en betaling
11. De kosten van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer omvatten het eigenlijke honorarium, zogenaamde verschotten, alsmede kantoorkosten.
12. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten, die in het kader van de opdracht door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever zijn betaald/voorgeschoten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten voor deskundigen).
13. Onder kantoorkosten wordt verstaan algemene kantoorkosten, zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten. Ten aanzien van kantoorkosten brengt opdrachtnemer een opslag in rekening, welke in beginsel 6% van het uurtarief bedraagt. Kosten, welke door opdrachtnemer niet tot de verschotten en algemene kantoorkosten worden gerekend, zullen naast het honorarium, de verschotten en kantoorkosten aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
14. Het door opdrachtnemer in rekening te brengen honorarium wordt berekend op basis van de aan een opdracht bestede tijd in eenheden van 6 minuten en de overeengekomen uurtarieven. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders is medegedeeld. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd het uurtarief aan te passen tijdens de duur van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
15. Opdrachtnemer zal in beginsel maandelijks het honorarium over de voorgaande maand in rekening brengen. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een afwijkende termijn te hanteren. Desgewenst kan opdrachtnemer een (of meerdere) nader te bepalen voorschot(ten) verlangen, in welk geval opdrachtnemer niet verplicht is werkzaamheden te verrichten alvorens het voorschot door opdrachtnemer is ontvangen. Betaalde voorschotten worden met de einddeclaratie verrekend.
16. Indien een opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken, is steeds betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.
17. Ter beoordeling of opdrachtgever al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org). Opdrachtnemer is niet verplicht werkzaamheden te verrichten op basis van de door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand gelijk opdrachtgever niet verplicht is de werkzaamheden door opdrachtnemer op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand te laten verrichten.
18. Indien van bijstand op gesubsidieerde basis wordt afgezien, wordt deze afspraak tussen partijen schriftelijk vastgelegd, tenzij deze afspraak reeds volgt uit eerdere opdrachten, communicatie, toezeggingen of mededeling van een van de partijen Indien opdrachtnemer besluit om opdrachtgever op deze basis bij te staan, is opdrachtnemer bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden worden aangevangen/verricht.
19. Indien aan opdrachtgever naar aanleiding van een aanvraag geen gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) wordt verleend, dan wel de toevoeging op enig moment wordt ingetrokken, worden de werkzaamheden (alsnog) tegen de op dat moment geldende uurtarieven in rekening gebracht.
20. Betaling van de declaraties van opdrachtnemer, waaronder mede wordt verstaan de eigen bijdrage, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is afgesproken of schriftelijk termijnbetalingen zijn overeengekomen.
21. Indien de declaratie van opdrachtnemer niet binnen overeengekomen betalingstermijn is voldaan, is de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na ommekomst van deze termijn van rechtswege in verzuim.
22. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling aanspraak te maken op:
a – de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot aan de dag tot de algehele voldoening;
b – de buitengerechtelijke kosten, berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-141.html) welke kosten minimaal € 40,00 bedragen.
23. Ingeval opdrachtgever een particulier/consument is, zal op vergoeding van rente en kosten eerst aanspraak worden gemaakt, nadat opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand.
24. Indien een declaratie van opdrachtnemer niet wordt voldaan binnen de overeenkomen betalingstermijn, kan opdrachtnemer, nadat opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat volledige betaling is ontvangen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.
25. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar debiteurenbeheer uit te besteden aan een derde, althans een derde incassomaatregelen te laten treffen. De kosten voor incassomaatregelen komen in voorkomend geval voor rekening van de opdrachtgever.

Delen informatie
26. Opdrachtgever geeft aan opdrachtnemer bij voorbaat toestemming om de informatie waarvan kennisneming door andere personen dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van de anderen te brengen.
27. In zaken op toevoegingsbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging en/of de vergoeding ter kennis van de Raad voor de Rechtsbijstand te brengen.

Klachtenregeling
28. Door De RaetGever Advocatuur wordt een interne klachtenregeling gehanteerd conform de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling is te vinden op de website van De RaetGever Advocatuur: www.DeRaetGeverAdvocatuur.nl en zal op verzoek worden toegezonden.
29. Bij een klacht dient eerst de interne klachtenprocedure van De RaetGever Advocatuur te worden doorlopen.
30. De RaetGever Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Wanneer de interne klachtenregeling van De RaetGever Advocatuur niet tot een oplossing leidt, kan de klacht binnen een jaar na het beëindigen van de interne klachtenprocedure worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Informatie over de Geschillencommissie en de voorwaarden is te vinden op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.
31. Bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht met de betrokken advocaat aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de interne klachtenregeling en van de regeling van de Geschillenregeling Advocatuur.

Opzegging
32. Opdrachtgever heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht te beëindigen door schriftelijke opzegging.
33. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de opdracht schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een zodanige termijn en op zodanige wijze dat de belangen van de opdrachtgever zoveel mogelijk blijven gewaarborgd.

Archivering en vernietiging
34. Nadat de opdracht is beëindigd, kan de opdrachtgever binnen een termijn van vier weken verzoeken om de in het dossier aanwezige hem toebehorende stukken aan hem te retourneren. Na ommekomst van deze termijn staat het de opdrachtnemer vrij de stukken voor zover mogelijk te digitaliseren en vervolgens de originele(n) te vernietigen.
35. Het (digitale) dossier wordt gedurende een periode van vijf jaar na het einde van de zaak bewaard, waarna het opdrachtnemer vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging integraal te vernietigen.
36. Voor administratieve gegevens – waaronder de financiële administratie – geldt een bewaartermijn van zeven jaren.

Wijzigen algemene voorwaarden
37. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
38. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

© 2020 De Raetgever