Complimentenregeling

Complimentenregeling De RaetGever Advocatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze kantoorcomplimentenregeling wordt verstaan onder:
· Compliment: iedere mondelinge of schriftelijke uiting van genoegen van of namens de cliënt jegens
de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de
totstandkoming en de (wijze van) uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van
de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

  • Complimenteerder: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een compliment kenbaar maakt.
    · Complimentenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de compliment.

Artikel 2 Toepassingsbereik
· Deze kantoorcomplimentenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen De RaetGever Advocatuur en de cliënt.
· Iedere advocaat van De RaetGever Advocatuur of diegene die direct voor hem werkt, draagt zorg voor complimentafhandeling conform de kantoorcomplimentenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen
Deze kantoorcomplimentenregeling heeft tot doel:
· Het vastleggen van een procedure om complimenten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
· Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van complimenten van cliënten vast te stellen.
· Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede complimentenverwerking.
· Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van complimentbehandeling en complimentanalyse.

Artikel 4 Kenbaarheid complimentenregeling en overige instanties
· Deze kantoorcomplimentenregeling is openbaar gemaakt via de kantoorwebsite. De advocaat wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht in de opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden erop dat het kantoor een kantoorcomplimentenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 Interne complimentprocedure
· De RaetGever Advocatuur draagt er zorg voor dat de compliment wordt doorgeleid naar de complimentenfunctionaris.
· De complimentenfunctionaris stelt degene over wie is gecomplimenteerd daarvan in kennis en stelt de complimenteerder en degene over wie is gecomplimenteerd in de gelegenheid een toelichting te geven op het compliment.
· Degene over wie is gecomplimenteerd tracht samen met de cliënt tot een bevredigende afhandeling te komen, al dan niet na tussenkomst van de complimentenfunctionaris.
· De complimentenfunctionaris handelt –zo nodig- het compliment af binnen vier weken na ontvangst van de compliment of doet met opgave van redenen mededeling aan de complimenteerder over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over het compliment wordt gegeven.
· De complimentenfunctionaris stelt de complimenteerder en degene over wie is gecomplimenteerd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de compliment, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
· Indien het compliment naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de complimenteerder, de complimentenfunctionaris en degene over wie is gecomplimenteerd –zo nodig- het oordeel over de gegrondheid van de compliment.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze complimentbehandeling
· De complimentenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de complimentbehandeling geheimhouding in acht.
· De complimenteerder is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de compliment.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden
· De complimentenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de compliment.
· Degene over wie is gecomplimenteerd houdt de complimentenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke dankbetuiging.
· De complimentenfunctionaris houdt –zo nodig- de complimenteerder op de hoogte over de afhandeling van het compliment.
· De complimentenfunctionaris houdt het complimentdossier bij.

Artikel 8 Complimentregistratie
· De complimentenfunctionaris registreert het compliment met daarbij het complimentonderwerp.
· Een compliment kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

© 2020 De Raetgever