Complimenten- en Klachtenregeling

Complimentenregeling De RaetGever Advocatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze kantoorcomplimentenregeling wordt verstaan onder:
· Compliment: iedere mondelinge of schriftelijke uiting van genoegen van of namens de cliënt jegens
de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de
totstandkoming en de (wijze van) uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van
de dienstverlening of de hoogte van de declaratie.

  • Complimenteerder: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een compliment kenbaar maakt.
    · Complimentenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de compliment.

Artikel 2 Toepassingsbereik
· Deze kantoorcomplimentenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen De RaetGever Advocatuur en de cliënt.
· Iedere advocaat van De RaetGever Advocatuur of diegene die direct voor hem werkt, draagt zorg voor complimentafhandeling conform de kantoorcomplimentenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen
Deze kantoorcomplimentenregeling heeft tot doel:
· Het vastleggen van een procedure om complimenten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
· Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van complimenten van cliënten vast te stellen.
· Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede complimentenverwerking.
· Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van complimentbehandeling en complimentanalyse.

Artikel 4 Kenbaarheid complimentenregeling en overige instanties
· Deze kantoorcomplimentenregeling is openbaar gemaakt via de kantoorwebsite. De advocaat wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht in de opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden erop dat het kantoor een kantoorcomplimentenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 Interne complimentprocedure
· De RaetGever Advocatuur draagt er zorg voor dat de compliment wordt doorgeleid naar de complimentenfunctionaris.
· De complimentenfunctionaris stelt degene over wie is gecomplimenteerd daarvan in kennis en stelt de complimenteerder en degene over wie is gecomplimenteerd in de gelegenheid een toelichting te geven op het compliment.
· Degene over wie is gecomplimenteerd tracht samen met de cliënt tot een bevredigende afhandeling te komen, al dan niet na tussenkomst van de complimentenfunctionaris.
· De complimentenfunctionaris handelt –zo nodig- het compliment af binnen vier weken na ontvangst van de compliment of doet met opgave van redenen mededeling aan de complimenteerder over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over het compliment wordt gegeven.
· De complimentenfunctionaris stelt de complimenteerder en degene over wie is gecomplimenteerd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de compliment, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
· Indien het compliment naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de complimenteerder, de complimentenfunctionaris en degene over wie is gecomplimenteerd –zo nodig- het oordeel over de gegrondheid van de compliment.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze complimentbehandeling
· De complimentenfunctionaris en degene over wie is gecomplimenteerd nemen bij de complimentbehandeling geheimhouding in acht.
· De complimenteerder is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de compliment.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden
· De complimentenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de compliment.
· Degene over wie is gecomplimenteerd houdt de complimentenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke dankbetuiging.
· De complimentenfunctionaris houdt –zo nodig- de complimenteerder op de hoogte over de afhandeling van het compliment.
· De complimentenfunctionaris houdt het complimentdossier bij.

Artikel 8 Complimentregistratie
· De complimentenfunctionaris registreert het compliment met daarbij het complimentonderwerp.
· Een compliment kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

Klachtenregeling De RaetGever Advocatuur

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
· Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens
de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de
totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van
de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in
paragraaf 4 van de Advocatenwet.
· Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
· Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

Artikel 2 Toepassingsbereik
· Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen De RaetGever Advocatuur en de cliënt.
· Iedere advocaat van De RaetGever Advocatuur of diegene die direct voor hem werkt, draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
· Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
· Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
· Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
· Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 Kenbaarheid klachtenregeling en overige instanties
· Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt via de kantoorwebsite.
De advocaat wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht in de opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
· Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur of de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Den Haag.

Artikel 5 Interne klachtprocedure
· De RaetGever Advocatuur draagt er zorg voor dat de klacht wordt doorgeleid naar de klachtenfunctionaris.
· De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd daarvan in kennis en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
· Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
· De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
· De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
· Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
· De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
· De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden
· De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
· Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
· De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
· De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie
· De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
· Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

© 2020 De Raetgever